ပေါင်းစည်းမေတ္တာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (PMI) သည် မတူညီသော ဘာသာတရားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် ထင်ရှားသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ၅၀ခန့်နှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ စုစည်းကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆွေးနွေးဖလှယ်သော ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရေး တို့အတွက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ပြည်တွင်းကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်းစည်းမေတ္တာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် ဒေသခံခေါင်းဆောင်များ၏ ဦးဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် ကွဲပြားစုံလင်သော ဘာသာတရား များ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ လူမျိုးများနှင့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များအကြား ရေရှည်တည်မြဲပြီး သဟဇာတဖြစ်သော မြန်မာ့လူမှုအသိုင်း အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဦးတည်ဒေသများတွင် အရည်အသွေးမြှင့် သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ အနုပညာနှင့် အားကစားကို အခြေခံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒေသအဆင့် ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။